Privātuma politika

 1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
  1. Lai nodrošinātu savu saimniecisko darbību, SIA "VK Tranzīts" uzņēmumu grupa (turpmāk - "VKT" un/vai "Mēs") veic fizisko personu datu apstrādi. Mums ir būtiski, lai ikviena cilvēka tiesības uz privātumu tiktu aizsargātas, un personu dati apstrādāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  2. Tādēļ esam sagatavojuši šo visiem pieejamo Privātuma politiku (turpmāk - Politika), lai ikvienam mūsu klientam, apmeklētajam, sadarbības partnerim, tīmekļa vietnes apmeklētājam un darba pretendentam īsā un saprotamā veidā sniegtu informāciju par to, kā Mēs apstrādājam fizisko personu datus un nodrošinām minēto datu aizsardzību.
  3. Šajā Politikā:
   1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
   2. Datu subjekts ir fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.
   3. Datu apstrāde ir visas ar personas datiem veiktās darbības, ieskaitot personas datu vākšanu, glabāšanu, aplūkošanu, reģistrāciju, strukturēšanu, utt. (turpmāk tekstā –  Datu apstrāde).
   4. Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura apstrādā personas datus SIA “VK Tranzīts” grupas uzņēmuma vārdā un saskaņā ar dotajiem norādījumiem.
   5. SIA “VK Tranzīts” uzņēmumu grupas ietvaros Pārzinis ir katrs VKT grupas uzņēmums:
    1. SIA "VK Tranzīts", kontrolējošais uzņēmums, vienotais reģistrācijas Nr.41203020528, juridiskā adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils, LV 3602. Kontaktinformācija: e-pasts: office@vktranzits.lv, tālruņa Nr.: 63602992;
    2. SIA "VK Terminal Services" vienotais reģistrācijas Nr.40003885483, juridiskā adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils, LV 3602. Kontaktinformācija: e-pasts: office@vktservices.lv, tālruņa Nr.: 63660521;
    3. SIA "Bio-Venta" vienotais reģistrācijas Nr.41203022482, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 21F, Ventspils, LV 3602. Kontaktinformācija: e-pasts: ventspils@biodiesel.lv, tālruņa Nr.: 63620870;
    4. SIA "VK Ekspedīcija" vienotais reģistrācijas Nr.41203024958, juridiskā adrese: Dzintaru iela 66, Ventspils, LV 3602. Kontaktinformācija: e-pasts: office@vkekspedicija.lv, tālruņa Nr.: 63602992.
 2. KĀ VKT IEGŪST PERSONAS DATUS?
  1. Fizisko personu datus Mēs varam saņemt dažādos veidos, piemēram:
   1. datu subjekts pats sniedz savus datus, lai noslēgtu līgumu, saņemtu pakalpojumu, pieprasot informāciju, apmeklējot uzņēmuma telpas un/vai teritoriju;
   2. datus sniegusi cita organizācija, piemēram, personāla atlases uzņēmums, sniedzot VKT grupas uzņēmumam personāla atlases pakalpojumus vai, piemēram, cita organizācija, pieprasot caurlaides savu darbinieku iekļūšanai VKT grupas uzņēmumā;
   3. apmeklējot VKT grupas tīmekļa vietni, var tikt lietotas sīkdatnes. Sīkdatņu politika pieejama ŠEIT.
 3. KĀDUS PERSONAS DATUS, KĀDAM NOLŪKAM UN UZ KĀDA PAMATA VKT APSTRĀDĀ?
  1. Personas datu apstrāde vienmēr balstās uz tiesiska pamata. Personas dati, ko Mēs apstrādājam, var atšķirties atkarībā no nolūka, kādam tie tiek apstrādāti, piemēram:
   1. lai nodrošinātu īpašuma, infrastruktūras, informācijas, darbinieku, apmeklētāju un klientu drošību, VKT grupas uzņēmumos tiek veikti pasākumi, ko īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem: caurlaižu režīms, videonovērošana. šim nolūkam tiek apstrādāti personas pamatdati (vārds, uzvārds), kontaktinformācija, vizuālie dati (video). Apstrādes pamats šajā gadījumā ir pārziņa leģitīmās intereses;
    1. videonovērošana SIA "VK Terminal Services" un SIA "Bio-Venta" telpās un uzņēmuma teritorijā tiek veikta arī, lai nodrošinātu akcīzes preču aprites kontroli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. šajā gadījumā apstrādes pamats ir uz pārzini attiecināms juridisks pienākums;
   2. lai nodrošinātu darba drošību un veselības aizsardzību. Ņemot vērā normatīvo aktu prasības darba aizsardzībā, tiek apstrādāti personas pamatdati (vārds, uzvārds, personas kods), kā arī amats, paraksts, kad un kādu apmācību persona saņēmusi. Apstrādes pamats šajā gadījumā ir uz pārzini attiecināms juridisks pienākums;
   3. lai īstenotu darbinieku atlases procesu. Apstrādes pamats šajā gadījumā ir pārziņa leģitīmās intereses. Sīkāk ar datu apstrādi darbinieku atlases procesā varat iepazīties ŠEIT;
   4. lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un darba tiesiskās attiecības, tiek apstrādāti dati par darba ņēmēju darba samaksu, nodokļu atskaitījumiem, darbnespēju utt. Apstrādes pamats šajā gadījumā ir uz pārzini attiecināms juridisks pienākums.
  2. Visos gadījumos personas datu apstrāde tiek veikta, ņemot vērā VDAR minētos datu apstrādes principus, un tikai tādā apmērā, lai sasniegtu datu apstrādes mērķi.
 4. CIK ILGI VKT GLABĀ PERSONAS DATUS?
  1. Personas datus Mēs glabājam tik ilgi, cik tas ir pamatoti nepieciešams atbilstoši nolūkam, kuram dati tika iegūti.
  2. Nosakot datu glabāšanas termiņus, ņemam vērā, normatīvajos aktos noteiktos glabāšanas termiņus. Tādējādi, piemēram, lai nodrošinātu akcīzes preču aprites kontroli, videonovērošanas kameru ierakstus glabājam atbilstoši attiecīgajā brīdī spēkā esošajiem noteikumiem, kas reglamentē akcīzes preču aprites kārtību.
  3. Pēc datu glabāšanas termiņa beigām personas dati tiek dzēsti. Tomēr, ja radies strīds vai noticis drošības incidents, dati var tikt glabāti līdz drošības incidenta izmeklēšanas pabeigšanai vai, piemēram, tiesvedības beigām. Dzēstos datus nav iespējams atjaunot.
 5. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI
  1. Pastāvot tiesiskam pamatam, Pārzinis var datu subjekta datus nodot:
   1. Pārziņa darbiniekiem un pilnvarotajām personām, kuru pienākumos ietilpst apstrādāt fizisko personu datus, lai nodrošinātu attiecīgā datu apstrādes mērķa izpildi;
   2. pakalpojumu sniedzējiem, kas uz līguma pamata sniedz pakalpojumus Pārzinim, lai nodrošinātu attiecīgā datu apstrādes mērķa izpildi, piemēram: apsardzes pakalpojumu sniedzējam, juridisko pakalpojumu sniedzējam, personāla vadības pakalpojumu sniedzējam;
   3. tiesībaizsardzības iestādēm vai citām valsts un pašvaldību iestādēm, pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu un/vai normatīvajos aktos Pārzinim noteiktu pienākumu.
 6. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
  1. Datu subjektam ir tiesības:
   1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi;
   2. piekļūt saviem datiem;
   3. labot savus personas datus;
   4. uz personas datu pārnesamību;
   5. atsevišķos gadījumos pieprasīt dzēst personas datus;
   6. atsevišķos gadījumos ierobežot personas datu apstrādi;
   7. iebilst pret Personas datu apstrādi.
  2. Datu subjekts, izmantojot Politikas 1. punktā minēto kontaktinformāciju, pieprasījumu par 6.1. punktā minēto tiesību īstenošanu var iesniegt:
   1. rakstveida formā klātienē attiecīgā Pārziņa adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   2. rakstveida formā, nosūtot to uz attiecīgā Pārziņa pasta adresi;
   3. elektroniski, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz attiecīgā Pārziņa elektronisko pasta adresi.
  3. Pieprasījumā Datu subjekts norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru.
  4. Pieprasījumā par videonovērošanas datu saņemšanu Datu subjekts norāda arī:
   1. datumu, laiku un vietu (tai skaitā videonovērošanas kameras atrašanās vietu, ja tā ir zināma), kad un kur videomateriāls tika uzņemts;
   2. situācijas vai notikumu aprakstu (kurā fiksēti Datu subjekta videonovērošanas dati);
   3. Datu subjekta vizuālā tēla aprakstu, kas ietver informāciju par apģērbu un mantām, kas atradās pie Datu subjekta, un konkrētu Datu subjekta atrašanās vietu, laikā, kad videomateriāls tika uzņemts.
   4. citu informāciju, kas ir būtiska pieprasīto datu identificēšanai;
  5. Datu subjektam ir tiesības saņemt tikai tos videonovērošanas datus, kuros ir redzams vai dzirdams konkrētais Datu subjekts, kura vizuālais izskats sakrīt ar vizuālā izskata aprakstu.
  6. Uz Datu subjekta rakstveida iesniegumu atbilde, viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, tiek nosūtīta attiecīgi pa pastu uz pieprasījumā norādīto pasta adresi ierakstītā sūtījumā, elektronisko adresi vai izsniegta klātienē. Ja nepieciešams, minēto laika posmu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Par visiem šādiem pagarinājumu un kavēšanās iemesliem Pārzinis informē Datu subjektu mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
  7. Pārzinis var iekasēt pamatotu maksu par administratīvajām izmaksām, kas rodas sagatavojot Datu subjekta pieprasītās informācijas papildu kopiju/as.
  8. Gadījumā, ja Datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši, to regulārās atkārtošanās dēļ, Pārzinis var pieprasīt maksu par administratīvajām izmaksām vai atteikties izpildīt Datu subjekta pieprasījumu.
  9. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību VKT grupas uzņēmumam, izmantojot Politikas 1. punktā minēto kontaktinformāciju.
 7. CITI NOTEIKUMI
  1. SIA "VK Tranzīts" uzņēmumu grupai ir tiesības vienpusēji grozīt šo Politiku. Tīmekļa vietnē vienmēr ir publicēta aktuālā Politikas versija.
  2. Ja šī Politika ir tulkota citās valodās, tad pretrunu gadījumā noteicošais teksts ir teksts latviešu valodā.